Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
ผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุนโดยภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ในภาคเกษตร: กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด


ดารณี ธาราวัชรศาสตร์ และ เสถียร ศรีบุญเรือง


เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ในอดีตที่ผ่านมาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรสามารถทำโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก แต่ในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่อย่างเช่นในปัจจุบันซึ่งพื้นที่เพาะปลูกที่จะทำการขยายได้มีอย่างจำกัด ดังนั้น เพื่อให้มีผลผลิตทางการเกษตรเพียงพอต่อความต้องการที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรจึงต้องมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเป็นสำคัญ โดยพยายามทำให้ได้ปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่สูงขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนา เพื่อทำให้ได้เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี มีคุณภาพและให้ผลผลิตสูงในอดีตที่ผ่านมา รัฐบาลก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยการวิจัยพัฒนาดังกล่าว จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดมา ถึงแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นจะมีโครงการวิจัยและพัฒนาหลายๆ โครงการที่ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนในรูปของเงินอุดหนุน วัสดุ อุปกรณ์ แหล่งพันธุกรรม ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3441 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 1856 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com