Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
ความตระหนักของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่สาตอนบน


สุปราณี สุวรรณมาลี และ นุชนาถ มั่งคั่ง


การศึกษานี้ ตรวจวัดระดับความตระหนักของชุมชนในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้มาตรวัดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนักโดยใช้การวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า ทั้งชาวไทยพื้นเมืองและชาวเขาเผ่าม้งมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อยู่ในระดับปานกลาง จากการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์พบว่า ความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้เป็นปัจจัยที่มีผลทางตรงต่อความตระหนักของชาวเขาเผ่าม้ง ณ ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติร้อยละ 95 แต่สำหรับกลุ่มชาวไทยพื้นเมืองพบว่า ทั้งความรู้ด้านทรัพยากรป่าไม้และการเข้าร่วมกิจกรรมด้านป่าไม้มีผลทางตรงต่อความตระหนัก ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99

คำสำคัญ: ความตระหนัก การใช้ทรัพยากรป่าไม้ ลุ่มน้ำแม่สาตอนบน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3525 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3577 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com