Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
บทวิจารณ์หนังสือ
การนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรมาวิเคราะห์ปัญหาด้านการเกษตรของไทย


ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์


หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่ตำรา แต่เป็นรวมบทความผลงานวิจัย ผู้เเต่ง คือ รองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ได้เก็บเกี่ยวจากประสบการณ์วิจัยและงานสอนมากว่ายี่สิบปี เนื้อหาครอบคลุมการวิเคราะห์เชิงวิวัฒนาการ และปัญหาการเกษตรของไทย ซึ่งถ่ายทอดออกมาตรงกับชื่อหนังสือเล่มนี้ ผู้วิจารณ์มีความสนใจผลงานประเภทรวมบทความวิจัยในฐานะนักอ่านที่ประสงค์จะเรียนรู้นอกสาขา การอ่านบทความปริทัศน์จากการสังเคราะห์ผ่าน ”แว่นตา” ของผู้ชำนาญการถือเป็นวิธีเรียนลัด บทวิจารณ์ครั้งนี้สะท้อนว่าผู้วิจารณ์ได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้ เสมือนเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่บอกสิ่งประทับใจในหนังสือเล่มหนึ่ง และชี้ประเด็นที่รู้สึกซับซ้อนหรือไม่กระจ่างชัดมากกว่าการประเมินคุณค่าหนังสือโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของผู้วิจารณ์ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 13 บท เนื้อหาล้วนแต่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจการเกษตรของไทย...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3441 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2620 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com