Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรไทย


สนิรัช แก้วมี และ ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์


บทความนี้ศึกษาภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตร โดยเปรียบเทียบรายได้สุทธิทั้งหมดกับเส้นความยากจน รวมทั้งวัดสัดส่วนครัวเรือนยากจน ความรุนแรงของความยากจน และส่วนแบ่งภาวะความยากจน เป็นรายภาค การศึกษารวมถึงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรด้วยสมการถดถอยพหุ โดยใช้ข้อมูลตัวอย่าง 11,131 ครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า ครัวเรือนเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีภาวะความยากจนมากที่สุด การเพิ่มระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน และโอกาสทำงานนอกภาคเกษตร จะมีผลให้ภาวะความยากจนลดลง ในทางตรงข้าม การเพิ่มขึ้นของจำนวนหนี้สิน จำนวนผู้พึ่งพิงในครัวเรือน และขนาดฟาร์ม ทำให้ภาวะความยากจนเพิ่มขึ้น ประเภทกิจกรรมการผลิตก็มีผลต่อความยากจน การขยายโอกาสทางการศึกษา การส่งเสริมกิจกรรมนอกฟาร์มควบคู่กับกิจกรรมภายในฟาร์ม และการได้รับความช่วยเหลือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต จะลดภาวะความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร

คำสำคัญ: ภาวะความยากจน ครัวเรือนเกษตร สัดส่วนครัวเรือนยากจน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5273 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 12713 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com