Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2<br>(ธันวาคม 2537)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2537)
วิพากษ์สังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต: ศักยภาพและปัญหา
วิพากษ์สังคมเศรษฐกิจไทยในอนาคต: ศักยภาพและปัญหา
[Abstract]  [Full Text]
มูลค่าของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ: มูลค่าจากการเก็บไว้เผื่อจะใช้
มูลค่าของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ: มูลค่าจากการเก็บไว้เผื่อจะใช้
[Abstract]  [Full Text]
การจัดการประชากรและทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์: ปัญหา แนวทาง และนโยบาย
การจัดการประชากรและทรัพยากรธรรมชาติในเขตอนุรักษ์: ปัญหา แนวทาง และนโยบาย
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินรายได้เพิ่มของชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2534/35
การประเมินรายได้เพิ่มของชาวนาที่ร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2534/35
[Abstract]  [Full Text]
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
ความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในการผลิตข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลือง
การศึกษาพฤติกรรมการผลิตของเกษตรกรในการผลิตข้าว ข้าวโพดและถั่วเหลือง
[Abstract]  [Full Text]
“Keiretsu” แนวคิดในการประกอบธุรกิจแบบญี่ปุ่น
“Keiretsu” แนวคิดในการประกอบธุรกิจแบบญี่ปุ่น
[Abstract]  [Full Text]ปีที่ 1 ฉบับที่ 1<br>(มิถุนายน 2537)
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2537)
การทดสอบทางเศรษฐมิติว่าด้วยทฤษฎีการบริโภคเชิงพลวัต
การทดสอบทางเศรษฐมิติว่าด้วยทฤษฎีการบริโภคเชิงพลวัต
[Abstract]  [Full Text]
การเกษตรแบบยั่งยืนและนโยบายด้านอาหารของไทย
การเกษตรแบบยั่งยืนและนโยบายด้านอาหารของไทย
[Abstract]  [Full Text]
ผลกระทบต่อสังคมของวิธีการกำหนดราคาในโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติ
ผลกระทบต่อสังคมของวิธีการกำหนดราคาในโครงการปิโตรเคมีแห่งชาติ
[Abstract]  [Full Text]
นโยบายปฏิรูปที่ดินแบบไทยๆ: ความสำเร็จหรือภาพลวงตา
นโยบายปฏิรูปที่ดินแบบไทยๆ: ความสำเร็จหรือภาพลวงตา
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2534/35
การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2534/35
[Abstract]  [Full Text]
การตลาดประมงพื้นบ้านและกุ้งเพาะเลี้ยงในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2534
การตลาดประมงพื้นบ้านและกุ้งเพาะเลี้ยงในอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2534
[Abstract]  [Full Text]
มะขามแขก: พืชสมุนไพรที่น่าสนใจ
มะขามแขก: พืชสมุนไพรที่น่าสนใจ
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1 . . . 14 15

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com