Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2<br>(ธันวาคม 2540)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2540)
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งออกสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับการส่งออกสินค้าเกษตร
[Abstract]  [Full Text]
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินการเกษตรในจังหวัดชุมพร
การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาที่ดินการเกษตรในจังหวัดชุมพร
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
การประเมินผลโครงการจัดรูปที่ดิน โครงการชลประทานน้ำอูน จังหวัดสกลนคร
[Abstract]  [Full Text]
สหกรณ์กองทุนสวนยาง นโยบาย และการปฏิบัติ
สหกรณ์กองทุนสวนยาง นโยบาย และการปฏิบัติ
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร / สถาบันด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งองค์กร / สถาบันด้านการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีสหกรณ์ในประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อลูกจ้างในระบบแรงงานสัมพันธ์
บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อลูกจ้างในระบบแรงงานสัมพันธ์
[Abstract]  [Full Text]
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจชุมชนสะสมทุนในภาคเหนือ
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของธุรกิจชุมชนสะสมทุนในภาคเหนือ
[Abstract]  [Full Text]
ไข้เหลือง ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะฟื้นไข้
ไข้เหลือง ใช้เวลานานเท่าไหร่จึงจะฟื้นไข้
[Abstract]  [Full Text]ปีที่ 4 ฉบับที่ 1<br>(มิถุนายน 2540)
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2540)
การเปลี่ยนงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเปลี่ยนงานของข้าราชการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
[Abstract]  [Full Text]
ระดับการพัฒนารายภาคของประเทศไทย 2520-2537
ระดับการพัฒนารายภาคของประเทศไทย 2520-2537
[Abstract]  [Full Text]
การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชน
การพัฒนาอุตสาหกรรมและธุรกิจชุมชน
[Abstract]  [Full Text]
การพัฒนาอุตสาหกรรมกับบทบาทของรัฐบาล: เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายน้ำตาลไทย
การพัฒนาอุตสาหกรรมกับบทบาทของรัฐบาล: เศรษฐกิจการเมืองของนโยบายน้ำตาลไทย
[Abstract]  [Full Text]
บัญชีรายได้ประชาชาติที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บัญชีรายได้ประชาชาติที่คำนึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
[Abstract]  [Full Text]
แนวคิดเรื่อง Sustainability และ Safe Minimum Standard
แนวคิดเรื่อง Sustainability และ Safe Minimum Standard
[Abstract]  [Full Text]
2540...ปีแห่งการให้บทเรียนทางเศรษฐศาสตร์แก่สังคม
2540...ปีแห่งการให้บทเรียนทางเศรษฐศาสตร์แก่สังคม
[Abstract]  [Full Text]ปีที่ 3 ฉบับที่ 2<br>(ธันวาคม 2539)
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
(ธันวาคม 2539)
ผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุนโดยภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ในภาคเกษตร: กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด
ผลตอบแทนทางสังคมของการลงทุนโดยภาครัฐในการวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ในภาคเกษตร: กรณีศึกษาการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินผลความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
การประเมินผลความสำเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการจัดรูปที่ดิน: กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
[Abstract]  [Full Text]
ระบบการทำฟาร์มและจัดฟาร์มของประเทศไทย
ระบบการทำฟาร์มและจัดฟาร์มของประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
นโยบายการคลังกับภาคการเกษตรของไทย: บทสำรวจและประเมินสถานการณ์
นโยบายการคลังกับภาคการเกษตรของไทย: บทสำรวจและประเมินสถานการณ์
[Abstract]  [Full Text]
การตรวจสอบโครงสร้างตลาดด้วยค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา
การตรวจสอบโครงสร้างตลาดด้วยค่าความยืดหยุ่นของการส่งผ่านราคา
[Abstract]  [Full Text]
บทบาทไทยในเวทีการค้าโลกภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
บทบาทไทยในเวทีการค้าโลกภายใต้เงื่อนไขสิ่งแวดล้อม
[Abstract]  [Full Text]
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในอุดมคติ
บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ในอุดมคติ
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1 . . . 12 13 14 15

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com