Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1<br>(มิถุนายน 2542)
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2542)
ยุทธศาสตร์การปรับตัวทางการค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้ WTO
ยุทธศาสตร์การปรับตัวทางการค้าระหว่างประเทศของไทยภายใต้ WTO
[Abstract]  [Full Text]
ทางรอดของเกษตรกรไทยกับการปรับโครงสร้างทางการเกษตร
ทางรอดของเกษตรกรไทยกับการปรับโครงสร้างทางการเกษตร
[Abstract]  [Full Text]
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย
[Abstract]  [Full Text]
การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกเขตร้อนเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษาปทุมมา
การวิเคราะห์ศักยภาพการผลิตและการตลาดไม้ดอกเขตร้อนเพื่อการส่งออก: กรณีศึกษาปทุมมา
[Abstract]  [Full Text]
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเมือง
เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเมือง
[Abstract]  [Full Text]
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจของผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทาน<br>ในลุ่มน้ำแม่อิงตอนบนจังหวัดพะเยา
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพอใจของผู้ใช้น้ำในโครงการชลประทาน
ในลุ่มน้ำแม่อิงตอนบนจังหวัดพะเยา
[Abstract]  [Full Text]
เครื่องปรุงรสสำคัญไฉน... มารู้จักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหารกันเถอะ
เครื่องปรุงรสสำคัญไฉน... มารู้จักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสอาหารกันเถอะ
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาผลกระทบและการพัฒนาระบบการเก็บรักษาน้ำมันสำรองตามกฎหมายไทย
การศึกษาผลกระทบและการพัฒนาระบบการเก็บรักษาน้ำมันสำรองตามกฎหมายไทย
[Abstract]  [Full Text]
การทดสอบความมั่นคงของสถาบันการเงินโดยใช้แบบจำลอง Logit model
การทดสอบความมั่นคงของสถาบันการเงินโดยใช้แบบจำลอง Logit model
[Abstract]  [Full Text]
การพัฒนาอุตสาหกรรมของชุมชน: กรณีศึกษาสหกรณ์พัฒนาประชากร<br>และชุมชนลำไทรโยง จำกัด
การพัฒนาอุตสาหกรรมของชุมชน: กรณีศึกษาสหกรณ์พัฒนาประชากร
และชุมชนลำไทรโยง จำกัด
[Abstract]  [Full Text]
กลยุทธทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจชุมชน
กลยุทธทางการตลาดเพื่อความอยู่รอดและความสำเร็จของธุรกิจชุมชน
[Abstract]  [Full Text]
แนวคิดสหกรณ์และการจัดการธุรกิจของผู้จัดการสหกรณ์ไทย
แนวคิดสหกรณ์และการจัดการธุรกิจของผู้จัดการสหกรณ์ไทย
[Abstract]  [Full Text]
The role for the Tobin tax in the reform of the global financial system (in English)
The role for the Tobin tax in the reform of the global financial system (in English)
[Abstract]  [Full Text]
Gain from trade under tariff policy (in English)
Gain from trade under tariff policy (in English)
[Abstract]  [Full Text]
Leading of U.S. Economics Departments (in English)
Leading of U.S. Economics Departments (in English)
[Abstract]  [Full Text]
Reliability and Validity of Social Indicators in Policy Analysis (in English)
Reliability and Validity of Social Indicators in Policy Analysis (in English)
[Abstract]  [Full Text]
Inland shrimp farms: socio-economics and environmental impact review (in English)
Inland shrimp farms: socio-economics and environmental impact review (in English)
[Abstract]  [Full Text]
Past, Present and Proposed Regional Development Policies and Strategies in Thailand: the Mekong Basin (in English)
Past, Present and Proposed Regional Development Policies and Strategies in Thailand: the Mekong Basin (in English)
[Abstract]  [Full Text]ปีที่ 5 ฉบับที่ 2<br>(มิถุนายน 2541)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
(มิถุนายน 2541)
ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม
ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
[Abstract]  [Full Text]
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต
[Abstract]  [Full Text]
การประยุกต์ใช้สโตคาสติกโดมิแนกส์ (Stochastic Dominance) ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
การประยุกต์ใช้สโตคาสติกโดมิแนกส์ (Stochastic Dominance) ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
[Abstract]  [Full Text]
Child Health Status Indicators (in English)
Child Health Status Indicators (in English)
[Abstract]  [Full Text]
สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบัน
สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นปัจจุบัน
[Abstract]  [Full Text]
เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
การสัมมนาพิเศษเรื่อง “The Asian and Other Financial Crises: A Different Perspective”
การสัมมนาพิเศษเรื่อง “The Asian and Other Financial Crises: A Different Perspective”
[Abstract]  [Full Text]
อย่านำชาติสู่ “รัฐสวัสดิการ” เกินขอบเขต
อย่านำชาติสู่ “รัฐสวัสดิการ” เกินขอบเขต
[Abstract]  [Full Text]ปีที่ 5 ฉบับที่ 1<br>(มิถุนายน 2541)
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1
(มิถุนายน 2541)
การวิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตร
การวิเคราะห์การกระจายรายได้ของครัวเรือนเกษตร
[Abstract]  [Full Text]
ต้นทุนและรายได้จากการผลิตฝ้าย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปีเพาะปลูก 2537/38
ต้นทุนและรายได้จากการผลิตฝ้าย อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ปีเพาะปลูก 2537/38
[Abstract]  [Full Text]
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: การรุกคืบของความเสียหายด้านระบบนิเวศจากชายฝั่งทะเลสู่ผืนแผ่นดินใหญ่
การเลี้ยงกุ้งกุลาดำ: การรุกคืบของความเสียหายด้านระบบนิเวศจากชายฝั่งทะเลสู่ผืนแผ่นดินใหญ่
[Abstract]  [Full Text]
การเข้าร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงไทย: ในระบบและนอกระบบ
การเข้าร่วมในกำลังแรงงานของผู้หญิงไทย: ในระบบและนอกระบบ
[Abstract]  [Full Text]
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการขาดดุลการคลังช่องว่างระหว่างการออมการลงทุน และการขาดดุลการค้า กรณีศึกษา: ประเทศไทย
การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการขาดดุลการคลังช่องว่างระหว่างการออมการลงทุน และการขาดดุลการค้า กรณีศึกษา: ประเทศไทย
[Abstract]  [Full Text]
สะท้อนคิด “ยุทธศาสตร์” เปิดเสรีอย่างไรผ่าน ปว.281
สะท้อนคิด “ยุทธศาสตร์” เปิดเสรีอย่างไรผ่าน ปว.281
[Abstract]  [Full Text]
เยือนฮอลแลนด์...ดินแดนแห่งดอกไม้และกังหันลม
เยือนฮอลแลนด์...ดินแดนแห่งดอกไม้และกังหันลม
[Abstract]  [Full Text]
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจการเกษตร”
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจการเกษตร”
[Abstract]  [Full Text]
สรุปการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจการเกษตร”
สรุปการอภิปรายกลุ่ม เรื่อง “การฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยด้วยธุรกิจการเกษตร”
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1 . . . 11 12 13 14 15

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com