Applied Economics Journal

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***Search articles and news
Home About Us Article Staff Sitemap Contact Us
      General Information
  • AEJ highlights the applications of concepts and theories to issues in micro- and macroeconomics
  • Double-blind peer review
  • Two issues a year (Jun, Dec)
  • Open access to all full-text content

Vol. 1 No. 1
Vol. 1 No. 1
นโยบายปฏิรูปที่ดินแบบไทยๆ: ความสำเร็จหรือภาพลวงตา


ทองโรจน์ อ่อนจันทร์


จะโดยมาตรฐานใดๆ ก็ตาม การดำเนินการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทยซึ่งใช้เวลามาเกือบ 20 ปี นั้นไม่น่าจะถือได้ว่าประสบความสำเร็จแต่อย่างใด แม้กระนั้นการปฏิรูปที่ดินก็ยังคงเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ และผลงานการปฏิรูปที่ดินยังถือเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของรัฐบาลปัจจุบันในโอกาสที่บริหารประเทศมาเป็นเวลาหนึ่งปีเต็ม ทั้งนี้โดยพิจารณาจากผลงานที่รัฐบาลสามารถจัดที่ดินให้แก่ราษฎรได้ 4.5 ล้านไร่ในเวลาเพียงหนึ่งปีซึ่งกล่าวโดยข้อเท็จจริงแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจเมื่อพิจารณาจากผลงานด้านนี้ ซึ่งทำได้เพียงไม่เกิน 3 ล้านไร่ในเวลา 17 ปี มีผู้สงสัยว่า ผลการดำเนินงานนี้จะถือว่าเป็นความสำเร็จของการปฏิรูปที่ดินได้หรือไม่? ผู้เขียนเห็นว่าคงจะไม่ใช่และได้กล่าวนำไว้แล้วว่า จนถึงเวลานี้มาตรการทางนโยบายอันสำคัญนี้น่าจะยังอยู่ในภาวะของความล้มเหลว ข้อมูลของผลงานที่ผ่านมาหนึ่งปีดังกล่าวอาจถือได้ว่าเป็นภาพลวงตา และจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างระมัดระวัง การวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงผลงานการปฏิรูปที่ดินที่ผ่านมา แง่มุมทางเศรษฐศาสตร์ของกรปฏิรูปที่ดินและสิ่งชี้ถึงความสำเร็จของการปฏิรูปที่ดิน ซึ่งบทความนี้จะเน้นถึงเป็นพิเศษ จากนั้นจะชี้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการปฏิรูปที่ดินของประเทศไทย

Keywords:   -

View Abstract 3595 Hit(s)
Download Fulltext 2568 Hit(s)

Faculty of Economics Kasetsart University :  Center for Applied Economic Research (CAER) :  Other Journals :  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) (TCI)

Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
Total visitor 3514158 peoples
Kasersart University Journal of Economics
Center for Applied Economics Research, Faculty of Economics, Kasetsart University
50 Phahon Yothin Road, Jatujak, Bangkok 10900 , Tel/Fax : +66 25615037
e-mail : aej.journal@gmail.com