Applied Economics Journal

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***Search articles and news
Home About Us Article Staff Sitemap Contact Us
      General Information
  • AEJ highlights the applications of concepts and theories to issues in micro- and macroeconomics
  • Double-blind peer review
  • Two issues a year (Jun, Dec)
  • Open access to all full-text content

Vol. 10 No. 1
Vol. 10 No. 1
การประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดและการจัดการของสหกรณ์การเกษตร


สุชิน ปลีหจินดา


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพียงใด 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 3) กำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการในโอกาสต่อไป โดยการศึกษาเป็นการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตรปี พ.ศ.2544 ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 การศึกษาภาพรวม เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและกระยวนการดำเนินงานโครงการการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ผลประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับจากโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และส่วนที่ 2 การศึกษาเชิงลึก เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง รายละเอียดในการบริหารจัดการโครงการ และผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการแบบเจาะลึก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมจากสหกรณ์และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 120 ตัวอย่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง และจากสหกรณ์ตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาเชิงลึกอีก 20 สหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การดำเนินงานโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กิจกรรมในขั้นตอนการดำเนินงานบางกิจกรรมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ด้านปัญหาในการดำเนินงานโครงการมีปัญหาทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการและด้านการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินงานโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนดการของโครงการ การทำความเข้าใจในรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการยังมีข้อบกพร่อง บางจังหวัดยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการดีพอ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวของบางจังหวัดยังไม่เข้มงวดและขาดความต่อเนื่อง และระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสั้นเกินไป ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้ ระยะเวลาโครงการควรขยายออกไปเป็น 3-5 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ทุกจังหวัดเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จังหวัดควรทำความเข้าใจกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ สายการบังคับบัญชา และภาระหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวให้ชัดเจน การบริหารจัดการโครงการในแต่ละจังหวัด ไม่ควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งเท่านั้น แต่ควรเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านส่งเสริมงานสหกรณ์ การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการควรเป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในโครงการควรจำกัดสาขาวิชาไว้เฉพาะที่สอดคล้องกับลักษณะงานของสหกรณ์เท่านั้น การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอตามข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ควรมีระบบที่ชัดเจนและกระทำอย่างต่อเนื่อง

Keywords:   -

View Abstract 3094 Hit(s)
Download Fulltext 4064 Hit(s)

Faculty of Economics Kasetsart University :  Center for Applied Economic Research (CAER) :  Other Journals :  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) (TCI)

Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
Total visitor 3514158 peoples
Kasersart University Journal of Economics
Center for Applied Economics Research, Faculty of Economics, Kasetsart University
50 Phahon Yothin Road, Jatujak, Bangkok 10900 , Tel/Fax : +66 25615037
e-mail : aej.journal@gmail.com