Applied Economics Journal

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***Search articles and news
Home About Us Article Staff Sitemap Contact Us
      General Information
  • AEJ highlights the applications of concepts and theories to issues in micro- and macroeconomics
  • Double-blind peer review
  • Two issues a year (Jun, Dec)
  • Open access to all full-text content

Vol. 6 No. 1
Vol. 6 No. 1
การวิเคราะห์อุปทานการผลิตอ้อย


สมพร อิศวิลานนท์


อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะนอกจากมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยที่ประกอบอาชีพในการเพาะปลูกอ้อยแล้ว อ้อยยังเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย ซึ่งมีการผลิตทั้งเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การผลิตอ้อยและน้ำตาลจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด แต่เดิมนั้นแหล่งการผลิตอ้อยโรงงานที่สำคัญจะอยู่ในภาคตะวันออกและภาคกลางของประเทศ อย่างไรก็ตามการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศที่ผ่านมาได้นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของกำลังการผลิตและการกระจายตัวของโรงงานไปยังภูมิภาคอื่นๆ ทำให้แหล่งผลิตอ้อยโรงงานได้ขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอื่นๆ เช่นกัน โดยเฉพาะแหล่งผลิตอ้อยโรงงานในภาคเหนือตอนล่างและภาตตะวันออกเฉียงเหนือ การผลิตอ้อยของเกษตรกรโดยทั่วไปมีลักษณะที่แตกต่างไปจากการผลิตพืชไร่อื่นๆ กล่าวคือเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาล พ.ศ.2527แล้ว เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยจะต้องได้รับจำนวนโควต้าส่งอ้อยเข้าโรงงานก่อนทำการผลิต ทำให้อ้อยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน และราคาอ้อยที่เกษตรกรได้รับจะถูกกำหนดมาจากระบบแบ่งปันผลประโยชน์ทำให้การผันแปรของราคาอ้อยอยู่ในขอบเขตที่กำหนด ในขณะเดียวกันการผลิตอ้อยได้มีทิศทางของการปรับตัวในต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเป็นผลเนื่องจากค่าจ้าง แรงงานและค่าใช้ปัจจัยอื่นๆ ที่สูงขึ้น นอกจากนี้การขาดแคลนน้ำชลประทานและภาวะแห้งแล้งที่เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วไปอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของการผลิตอ้อย เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลจำกัดต่อการขยายตัวของการผลิตอ้อย ในการวิเคราะห์เรื่องนี้จึงได้สร้างสมการอุปทานของผลผลิตอ้อย โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญที่จะหาค่าความยืดหยุ่นของอุปทานต่อราคาอ้อย ต่อราคาพืชชนิดอื่นๆ และต่อปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยส่วนที่ 2 จะกล่าวถึงวิธีการสร้างสมการประมาณค่าและที่มาของข้อมูล ส่วนที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ และส่วนที่ 4 สรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

Keywords:   -

View Abstract 4344 Hit(s)
Download Fulltext 3075 Hit(s)

Faculty of Economics Kasetsart University :  Center for Applied Economic Research (CAER) :  Other Journals :  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) (TCI)

Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
Total visitor 3405309 peoples
Kasersart University Journal of Economics
Center for Applied Economics Research, Faculty of Economics, Kasetsart University
50 Phahon Yothin Road, Jatujak, Bangkok 10900 , Tel/Fax : +66 25615037
e-mail : aej.journal@gmail.com